Sign In Sign Out

Warranty - Fairphone 2 (Nederlands)

FAIRPHONE 2 GARANTIE

Wij, Fairphone, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Pakhuis Amsterdam, 3e verdieping, aan het Jollemanhof 17, 1019 GW te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 55901964, verlenen aan u, afnemer van de Fairphone 2, met inbegrip van de vervangbare modules (de "modules") en reserveonderdelen daarvan, een garantie tegen ontwerp-, materiaal- en afwerkingsgebreken en afwijkingen van de verkoopvoorwaarden bij gebruik overeenkomstig de gebruikshandleiding, technische specificaties en andere gepubliceerde aanwijzingen.

 

De op grond van deze Garantie aan u verleende rechten gelden onverminderd eventuele andere rechten en rechtsmiddelen die u onder de nationale wetten inzake consumentenbescherming toekomen.

 

 • Duur van de Fairphone 2 Garantie

Uw Fairphone 2 Garantietermijn begint op de datum waarop uw Fairphone 2 en de modules daarvan aan u zijn geleverd en geldt gedurende twee (2) jaar na de leveringsdatum (met uitzondering van de Fairphone 2 batterij, zie hierna).

 

 • Omvang van de dekking

In geval uw product een gebrek vertoont of afwijkt van de verkoopvoorwaarden heeft u recht herstel te vorderen op grond van deze Garantie. De aanduiding "gebrek" is beperkt tot ontwerp-, materiaal- en afwerkingsgebreken. Dit betekent dat gebruikelijke en onvermijdelijke slijtage of schade die optreedt bij normaal gebruik, ongeacht de zorgvuldigheid waarmee u het product gebruikt of behandelt, zijn uitgesloten van deze Garantie. Tevens bieden wij geen dekking voor schade en problemen als gevolg van een ongeval en ongebruikelijk of onjuist gebruik van uw producten.

 

 • Beperkingen op deze Garantie

Deze Garantie geldt niet voor: (a) schade door slijtage als gevolg van normaal gebruik; (b) schade als gevolg van externe factoren (bijvoorbeeld mechanische belasting, vallen of ruwe behandeling), vocht- of vloeistofschade; (c) schade als gevolg van het verkeerd insteken van laders en kabels en van onjuist gebruik van de poorten of SIM-kaarten; (d) schade als gevolg van reparatie door een onbevoegde reparatiewerkplaats; (e) schade als gevolg van het gebruik van uw Fairphone 2 en de modules buiten de landen waarin wij onze producten aanbieden en leveren; (f) schade als gevolg van het gebruik van uw Fairphone 2 en de modules met andere producten die niet voldoen aan de gebruiksvoorschriften en/of

-specificaties; (g) schade als gevolg van het verbreken of omzeilen van de beveiliging ter beperking van de toegang of onjuist gebruik van root-toegang; (h) schade als gevolg van het installeren van derden-software en/of malware.

 1. De bovenstaande opsomming van de garantiebeperkingen is niet uitputtend.

 

 • Modulaire opbouw van uw Fairphone 2

De Fairphone 2 is zodanig ontworpen dat openen en repareren mogelijk is, maar dit dient zorgvuldig en op de daarvoor bedoelde wijze te geschieden. Om veilig met uw Fairphone 2 om te gaan, adviseren wij u met het volgende rekening te houden:

(i) Lees en volg zorgvuldig de specifieke aanwijzingen op de supportpagina. Deze dient als instructiemateriaal om u te begeleiden bij het openen van uw Fairphone 2.

(ii) Zorg ervoor dat u het juiste gereedschap voor het uitnemen van of het installeren van modules. Het uitnemen en installeren van de vervangbare onderdelen van uw Fairphone 2 zonder het juiste gereedschap zal waarschijnlijk schade veroorzaken. Als dit gebeurt, zal het deze garantie ongeldig maken.

(iii) Indien u besluit om zelf een module te vervangen, houd er dan rekening mee dat een module die niet naar behoren functioneert niet defect hoeft te zijn, maar dat een andere oorzaak kan meespelen, bijvoorbeeld een softwareprobleem. Vervanging lost het probleem dan niet op. Neem bij twijfel contact op met onze klantenservice.

 

 1. Uw Fairphone 2 modules

Uw Fairphone 2 is zodanig ontworpen dat openen en repareren mogelijk is. Dit geldt echter niet voor de modules. Wij raden u af de modules te openen en uit elkaar te halen. Wij streven ernaar de vervanging van modules zo gemakkelijk mogelijk te maken voor de gemiddelde gebruiker; desalniettemin dient eenieder die een module veilig wil openen en uit elkaar wil halen, over technische kennis en vaardigheden te beschikken. Houd er rekening mee dat het openen of uit elkaar halen van uw modules kan leiden tot schade die niet onder deze Garantie is gedekt.

De modules zijn speciaal ontworpen en goedgekeurd voor gebruik met de Fairphone 2. Pogingen om een module van een andere partij op uw Fairphone 2 te gebruiken kunnen het functioneren van het product beïnvloeden en derhalve gevolgen hebben voor deze Garantie.

 

 1. Uw Fairphone 2 batterij

De oplaadbare batterij van uw Fairphone 2 kan slechts een eindig aantal keer opnieuw worden opgeladen; derhalve garanderen wij de functionaliteit daarvan overeenkomstig de specificaties voor ten hoogste één (1) jaar. Dit betekent dat indien uw batterij na één (1) jaar niet volledig conform de specificaties functioneert, dit als slijtage door normaal gebruik wordt beschouwd en niet als een fabricagefout. Dit vormt echter geen beperking van uw recht andere (fabricage)fouten in te roepen die bestaan op het moment dat de batterij aan u werd geleverd. Dergelijke fouten vallen wel onder de garantietermijn van twee (2) jaar.

 

 • Beroep doen op uw garantie

Indien u een gebrek opmerkt in uw Fairphone 2 en/of de bijbehorende modules dient u ons onmiddellijk te informeren. Bij voortzetting van het gebruik loopt u risico op verdere schade, waardoor de oorzaak van het oorspronkelijke gebrek onmogelijk of moeilijk is te achterhalen.

U heeft op grond van deze Garantie maximaal twee (2) maanden na ontdekking van het gebrek de tijd om ons te informeren.

Echter, elk gebrek dat binnen zes (6) maanden na levering optreedt, wordt geacht reeds op het tijdstip van levering te hebben bestaan. Indien uit een technische diagnose evenwel blijkt dat een dergelijk gebrek het gevolg is van onjuiste behandeling kan Fairphone uw garantievordering afwijzen.

Een eventueel gebrek dat later dan zes (6) maanden na levering optreedt, wordt niet langer als fabricagefout beschouwd. Dit betekent dat u bij een garantievordering later dan zes (6) maanden na levering mogelijk zelf moet aantonen dat het gebrek een fabricagefout is.

Wanneer u ons informeert over het gebrek, leiden wij u door de procedure voor het retourneren van uw Fairphone 2 en/of de modules daarvan. Onze technische deskundigen zullen vervolgens de oorzaak van het gebrek vaststellen.

 

De herstelmogelijkheden op grond van de Fairphonegarantie

Indien uit de diagnose blijkt dat het gebrek het gevolg is van een fabricagefout, zullen wij afhankelijk van het gebrek uw product kosteloos:

(i) repareren, of

(ii) kosteloos vervangen.

Wij dekken ook alle toepasselijke kosten, zoals de diagnosevergoeding, de reparatiekosten en de verzendkosten (tot de waarde van een reguliere koeriersvergoeding).

Indien noch reparatie, noch vervanging van uw Fairphone 2 en/of de bijbehorende modules mogelijk is, (iii) betalen wij u uw geld terug.

Indien bij de diagnose wordt geconcludeerd dat het gebrek is veroorzaakt door een onjuiste behandeling, geven wij u de keuze uw Fairphone 2 en/of de bijbehorende modules door ons reparatiecentrum te laten repareren. Indien u hiermee akkoord gaat, zullen wij de reparatie graag voor u verrichten tegen de standaard servicetarieven en vergoedingen. In dat geval komen de verzendkosten, de diagnosevergoeding en de reparatiekosten voor uw rekening.

Ook als u besluit geen reparatie in ons reparatiecentrum te laten uitvoeren, dient u de diagnosevergoeding en verzendkosten te voldoen.

 

Gerenoveerd vervanging van uw modules

In overeenstemming met ons duurzaamheidsbeginsel kunnen wij ingeval van een reparatie of vervanging van defecte modules, onderdelen naar u sturen die zijn gereviseerd. Wij garanderen dat gereviseerde vervangende onderdelen wat betreft het uiterlijk en functioneren even goed zijn als nieuwe. Zodra uw onderdelen zijn vervangen, staan de defecte onderdelen die u naar ons heeft verzonden aan ons ter beschikking en worden zij eigendom van ons.SOFTWARE

Wij ondersteunen officieel twee besturingssystemen:

(i) het Fairphone-besturingssysteem met Google Mobile Services (“GMS”), en

(ii) het Fairphone Open Source-besturingssysteem.

Eventueel door ons ter beschikking gestelde softwaresystemen en updates (de "Software") zijn eigendom van Fairphone, haar licentiegevers en andere derden. Fairphone, haar licentiegevers en andere derden behouden te allen tijde alle rechten, aanspraken en belangen op en in de Software.

 

 • Open Source Software

De Software die eigendom is van Fairphone wordt aan u ter beschikking gesteld als open source onder het Fairphone Open Source-besturingsysteem. Door de Software op enigerlei wijze te downloaden en te installeren gaat u akkoord met de hierin opgenomen licentievoorwaarden.

 

 • Software van derden

U erkent dat de Software, behalve de eigen rechten van Fairphone, tevens eigendomsrechten van derden bevat. Voor deze delen van de Software kunnen wij u alleen het gebruiksrecht verlenen dat de betreffende derde ons toestaat aan u te verlenen.

Raadpleeg het onderdeel Legal Notices [Juridische informatie] in het menu Settings [Instellingen] van uw toestel voor de geldende licenties van derden die wij u verstrekken. Houd er rekening mee dat bijzondere voorwaarden en beperkingen kunnen gelden.

 

 • Softwarebeschermingsdekking

De Fairphone wordt verzonden met het besturingssysteem Android™ 5.1 (Lollipop) waarop GMS reeds is geïnstalleerd. Als alternatief biedt Fairphone tevens het door haarzelf gebouwde besturingssysteem Fairphone Open Source OS. Deze Garantie geldt voor beide besturingssystemen. Dit betekent dat Fairphone u gedurende de Garantietermijn van twee (2) jaar software-updates en fixes zal sturen. Ongeacht deze bepaling erkennen wij dat software een essentieel aspect vormt van de Fairphone 2 en streven wij ernaar u ook buiten de Garantietermijn software-updates en fixes te sturen. Dit is echter geen verplichting van onze kant.

Onverminderd het bovenstaande garanderen wij niet dat de Software, updates en fixes vrij zullen zijn van fouten/storingen. Het kan voorkomen dat u problemen of onderbrekingen ervaart; wij verzoeken u ons in dat geval zo spoedig mogelijk te informeren.

Wij verzoeken u ons een redelijke termijn te gunnen om de vastgestelde fouten te verhelpen. Ten aanzien van software van derden zijn wij voor het tijdig beschikbaar stellen van updates afhankelijk van deze derden.

Deze Garantiebepaling is alleen van toepassing op door Fairphone verstrekte ongewijzigde en officiële versies van de Software, waarop de laatste updates zijn uitgevoerd.

 

 • Retournering voor reparatie

In geval reparatie van uw Fairphone 2 nodig is, dient u de telefoon terug te sturen met één van de ondersteunde software-images die Fairphone officieel heeft verstrekt. Wij zullen u aanwijzingen geven omtrent de wijze waarop u kunt terugkeren naar één van de twee voornoemde ondersteunde versies. Wij verzoeken u contact op te nemen met onze klantenservice.

 

 • Root-toegang

Om beveiligingsredenen en vanwege wettelijke beperkingen leveren wij de Fairphone waarop het besturingssysteem met GMS is geïnstalleerd zonder tools voor root-toegang. Indien u root-toegang wenst, verwijzen wij u naar het Fairphone Open Source OS, waarin u root-toegang kunt inschakelen via de ontwikkelaarinstellingen. Het Fairphone Open Source OS heeft een instelling waarmee u root-toegang kunt inschakelen (en uitschakelen).

 

 • Uw gegevens, uw verantwoordelijkheid

Uw Fairphone 2 is in staat software en gegevens op te slaan en het is dan ook uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat een reservekopie wordt vervaardigd van uw gegevens en de andere informatie op uw Fairphone 2. Wij adviseren u een reservekopie van uw gegevens te maken, uw persoonsgegevens te verwijderen en alle beveiligingswachtwoorden uit te schakelen voordat u de Fairphone 2 ter reparatie of vervanging aanbiedt.

Fairphone is niet aansprakelijk voor een eventueel verlies van materiaal op uw opslagmedium gedurende reparatie en vervanging van uw Fairphone 2. Bij vervanging worden uw gegevens onmiddellijk door Fairphone gewist. Fairphone is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens en andere informatie als gevolg van een fout in de werking of een gebrek.

 

DE EUROPESE EN NATIONALE WETGEVING TER BESCHERMING VAN DE CONSUMENT

Binnen de EU is Richtlijn 1999/44/EG van toepassing betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen. In deze Europese Richtlijn zijn geharmoniseerde standaarden opgenomen omtrent uw minimumrechten indien een aan u geleverd product afwijkt van de verkoopovereenkomst. Aangezien de nationale wetgevingen inzake consumentenbescherming binnen de EU van land tot land verschillen, is het mogelijk dat u onder de wetten van uw land bijkomende consumentenbescherming geniet.

De Fairphone 2 Garantie bevat geen beperking op en doet ook anderszins geen afbreuk aan uw rechten onder dergelijke nationale wetgeving of de EU Richtlijn.

U kunt altijd contact opnemen met het European Consumer Centre in het land van aankoop of, indien van toepassing, het land waar u woont om nadere informatie te verkrijgen over uw bijkomende rechten onder de nationale wetgeving inzake consumentenbescherming.

 

Platform voor alternatieve / online geschillenbeslechting

Ingeval van een geschil kunt u besluiten contact op te nemen met het Europese Platform voor alternatieve / online geschillenbeslechting. Dit platform is ontwikkeld en wordt beheerd door de Europese Commissie en biedt de mogelijkheid buitengerechtelijk verhaal te zoeken bij geschillen tussen de handelaar en de consument. Klik hier voor meer informatie.

Have more questions? Submit a request