Sign In Sign Out

Terms and conditions Fairphone 2 (Nederlands)

Verkoopvoorwaarden van Fairphone

Beste Fairphoner,

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op uw verhouding als koper met ons, Fairphone. Lees de voorwaarden in dit document zorgvuldig en zorg dat u ze begrijpt voordat u onze producten bestelt.

 1. 1. Definities:

In deze Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt.

Inhoud

Alle gegevens, tekst, informatie, namen, illustraties, foto's, profielen, audio- en videomateriaal, software, plattegronden, koppelingen en andere inhoud die mogelijk onderworpen is/zijn aan nationale en internationale wetgeving inzake intellectueel en industrieel eigendom.

 

Kosten

De kosten van het Product en/of andere mogelijke diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot aankoop- en verzendkosten.

 

Overmacht

Is een gebeurtenis waarop de getroffen Partij redelijkerwijze geen invloed kan uitoefenen en die een dergelijke Partij niet kan voorzien of matijgen.

Product

De Fairphone 2 smartphone(s) met inbegrip van de vervangbare onderdelen daarvan, andere artikelen en accessoires en mogelijke diensten zoals die door Fairphone te koop worden aangeboden.

 

Rechten inzake intellectueel eigendom

Alle rechten en aanspraken op en belangen in alle tastbare of niet-tastbare industriële en intellectuele resultaten, voorwerpen of eigendommen, in zijn geheel of delen daarvan, met inbegrip van alle patenten, binaries, codes, bron- en doelcodes, software, handelsmerken, auteursrechten, ontwerp, informatie en knowhow, en alle andere soortgelijke resultaten, voorwerpen of eigendommen.

U  (“u”, “uw”)

De Klant.

 

Voorwaarden

Deze Voorwaarden, met inbegrip van updates en wijzigingen en eventuele bijlagen, zoals die op de Website zijn gepubliceerd.

Webshop

Het online winkelgedeelte van Fairphone, waar informatie is te vinden over onze producten en waar die producten kunnen worden gekocht: www.fairphone.com/shop

Website

De website van Fairphone: www.fairphone.com

Wij (“onze”, “ons”, “Fairphone”)

Fairphone B.V., een Nederlandse besloten vennootschap gevestigd in Pakhuis Amsterdam 3e etage, Jollemanhof 17, 1019 GW Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 55901964, btw-nummer 8519.04.270.B.01.

 

 1.              Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn volledig van toepassing op alle contracten en overige verplichtingen tussen u en ons en sluiten alle andere voorwaarden uit, ongeacht of die dooru of derden zijn verstrekt, tenzij Fairphone daarmee eerder schriftelijk akkoord is gegaan.

2.2 Deze voorwaarden zijn ten tijde van uw aankoop van toepassing.

2.3 De Fairphone smartphones zijn ontworpen voor gebruik in Europa. Zorg dat u de technische specificaties van Producten en de geldende beperkingen leest en begrijpt voordat u Producten koopt.

 1.              Totstandkoming en annulering van uw aankoop

3.1 De presentatie van Producten binnen de Webshop vormt geen wettelijk bindend aanbod, maar geldt als vrijblijvende online-catalogus. Door de knop "Afrekenen" aan te klikken, doet u een bindend bod op de goederen in het winkelmandje.

3.2 Nadat de betaling is ontvangen, wordt een email ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling verzonden. Deze e-mailbevestiging vormt onze acceptatie van de overeenkomst.

3.3 Voorafgaand aan een aankoop dient u nauwkeurige, juiste en volledige gegevens (registratiegegevens) te verstrekken die nodig zijn bij de registratie en bestelling van uw Producten. Deze gegevens dienen steeds actueel te zijn en dienen in geval van wijzigingen door u te worden bijgewerkt. Wij behouden ons het recht voor uw koopovereenkomst in redelijkheid te ontbinden indien door u verstrekte gegevens vals, onjuist, niet actueel of onvolledig zijn. Indien de overeenkomst op deze grond wordt ontbonden, heeft u geen recht op enige vergoeding en bent u aansprakelijk voor eventueel door Fairphone geleden schade, zoals bijkomende leveringskosten.

3.4 Indien u minderjarig bent of namens een andere persoon handelt, dient u de goedkeuring te hebben van een wettige vertegenwoordiger of van de desbetreffende persoon. Dit is uw verantwoordelijkheid.

3.5 U heeft het recht uw aankoop  te annuleren binnen veertien (14) dagen na de datum waarop het Product aan u is geleverd, zonder nadere toelichting of verplichting tot betaling van een boete. Onverminderd dit recht heeft u geen recht op annulering van uw aankoop voor accessoires van de Producten die zijn gepersonaliseerd of op maat zijn gemaakt, zoals hoesjes met een 3D print, versterkers en nachtstandaards.

 1.              Kosten en betalingstermijn

4.1 Onze Producten worden in euro's (€) afgerekend.

4.2 Alle Kosten zijn bruto prijzen en zijn inclusief de thans geldende BTW in het land van uw aankoop. Verzend- en andere kosten, zoals invoerheffingen, zijn afhankelijk van de waarde van uw bestelling en het land waarnaar het Product wordt verzonden. Deze en eventuele douaneheffingen of tarieven die over de levering kunnen worden geheven zijn door u verschuldigd.

4.3 De Kosten die wij voor de Producten vragen zijn vermeld in onze Webwinkel en worden aan u meegedeeld voordat u een aankoop doet. Wij behouden ons het recht voor de Kosten eenzijdig te wijzigen. In geval van wijziging, gelden de vermelde Kosten in de Webwinkel op het tijdstip van bestelling van de Producten. Kosten moeten worden betaald  in overeenstemming met de instructies zoals aangegeven door ons in de Webshop l, de factuur of op een andere manier

4.4 De betaling van uw aankoop kan worden gemaakt door de volgende betaalmethoden:Bankovermaking, betaling via SOFORT, iDEAL, PayPal, creditcard of in termijnen via Klarna. Termijnbetaling wordt momenteel slechts in een aantal landen door ons ondersteund en wordt u tijdens het aankoopproces in de Webwinkel aangeboden.

4.5 Uw bestelling is pas definitief wanneer wij volledige betaling van de geldende Kosten hebben ontvangen. Alleen definitieve bestellingen worden verzonden.

 1.              Verzending en levering

5.1 Tenzij u anders aangeeft, wordt het leveringsadres gebruikt dat u tijdens de aankoop bij de verzendgegevens heeft opgegeven. U kunt uw leveringsadres en contactgegevens wijzigen totdat uw bestelling is verwerkt en gereed is voor verzending. Om fiscale en douanaire redenen kunt u alleen een wijziging opgeven binnen het land van het oorspronkelijke leveringsadres. Indien uw bestelling reeds is verwerkt en gereed staat voor verzending, kunt u alleen vragen om terugbetaling of een nieuw Product bestellen.

5.2 De Producten die wij thans aanbieden worden alleen in de volgende landen geleverd: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, de Heilige Stoel (Vaticaanstad), Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Kroatië, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

5.3 Ingeval van Overmacht kan Fairphone niet aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming of vertraging in de uitvoering.

 1. Overdracht van eigendom

6.1 De Producten worden uw eigendom wanneer u ze ontvangt, mits wij de volledige betaling hebben ontvangen. Zodra wij de Producten aan u hebben geleverd, en behalve in het geval van fabricagefouten of conformiteitsgebreken volgens onze Garantieverklaring, bent u aansprakelijk voor de Producten en eventuele schade of verlies daarna. Lees hier (KOPPELING) onze Garantieverklaring.

 1. Garanties

7.1 Voor de gekochte Producten geldt een garantieperiode van twee (2) jaar na levering. Dit doet geen afbreuk aan eventueel toepasselijke bindende wettelijke rechten.

7.2 U kunt de toepasselijke procedures in onze garantieverklaringen voor (a) de Fairphone 2 hier (KOPPELING) en voor (b) vervangbare onderdelen hier (KOPPELING) vinden; deze vormen een integraal onderdeel van de Voorwaarden. Lees deze en zorg ervoor dat u ze begrijp voordat u akkoord ga met de Voorwaarden.

 1. Rechten inzake intellectueel eigendom

8.1 U erkent en aanvaardt dat de de intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de Producten, eventuele geleverde diensten en/of de Website, eigendom zijn van ons en/of onze zakenpartners, tenzij nadrukkelijk anders is bepaald bij wet en/of overeenkomst. U  heeft derhalve slechts het recht om de intellectuele-eigendomsrechten  te gebruiken voor zover wij u daarvoor toestemming hebben gegeven, en u dient zich te onthouden van deze zonder schriftelijke toestemming van ons en/of onze zakenpartners op enige andere wijze te (laten) gebruiken.

8.2 U vrijwaart Fairphone en/of onze zakenpartners tegen eventuele aanspraken op grond van het gebruik zonder toestemming van de intellectueel eigendomsrechten.

 1. Aansprakelijkheid

9.1 Niets in deze Voorwaarden leidt tot beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Fairphone voor letselschade of overlijden of enige andere aansprakelijkheid die volgens de wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

9.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele indirecte schade of verlies, met inbegrip van maar niet beperkt tot: a) inkomensderving, zakelijk verlies of verlies van zakelijke kansen, derving van werkelijkee of verwachte winst, verlies van goodwill of reputatieverlies; b) derving als gevolg van beschadiging en/of corruptie van gegevens.

9.3 Directe schade zal in geen geval hoger zijn dan de contractprijs per Product.

 1.            Gegevensbescherming

10.1 U kunt onze Website bezoeken zonder gegevens over uzelf mee te delen. Persoonsgegevens worden alleen verzameld indien zij vrijwillig door u worden verstrekt, bijvoorbeeld bij het openen van een account als klant of bij inschrijving voor onze nieuwsbrief.

10.2 Alle door ons verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt en verwerkt binnen het kader van de huidige Nederlandse en Europese gegevensbeschermingswetgeving en onze gegevens beschermings en privacy regels. Lees voor meer informatie ons Privacy Policy.

 1. Toegang tot en Wijzigingen van de Website

11.1 Wij behouden ons het recht voor de Website bij te werken voor onderhoud of updates. Wij behouden ons tevens het recht voor de toegang van gebruikers tot sommige functies op te schorten of te beperken. Wij zijn hoe dan ook niet aansprakelijk indien de Website of een deel daarvan om welke reden ook op enig moment of gedurende enige tijd niet beschikbaar is.

11.2 Wij behouden ons het recht voor enig deel van deze Voorwaarden naar eigen goeddunken te veranderen, te wijzigen, toe te voegen, aan te passen en te verwijderen. Wij zullen u  van deze wijzigingen op de hoogte brengen door middel van onze communicatie platforms. Het is echter u eigen verantwoordelijkheid om de aangebrachte wijzigingen te controleren.

11.3 In geval van wijzigingen gelden de Voorwaarden die op het moment van aankoop op u  van toepassing zijn.

 1.            Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

12.1 Op alle met Fairphone gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

12.2 In geval van een geschil kunt u besluiten contact op te nemen met het Europese Platform voor alternatieve/online geschillenbeslechting. Dit platform is ontwikkeld en wordt beheerd door de Europese Commissie en biedt de mogelijkheid buitengerechtelijk verhaal te zoeken bij geschillen tussen de handelaar en de consument.

12.3 Voor gerechtelijk verhaal wordt elk geschil tussen u en ons met betrekking tot de overeenkomst, met inbegrip van de uitleg en omvang van deze Voorwaarden, beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Have more questions? Submit a request